เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

************************************************************

               ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นั้น

               จ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง