เรื่อง ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)