เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมทุรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************************

               ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,153.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง