เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 710,000.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – ถึง 16.30 น.

           ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 100.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ120-122 ในวันและเวลาราชการ

           ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน วันที่ 5 กันยายน 2561