เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**********************************

                          ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 50 แกรม A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                          กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,330.00 บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง