เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและรางวีระบายน้ำ บริเวณถนนศิริราฎร์ศรัทธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและรางวีระบายน้ำ บริเวณถนนศิริราษฎร์ศรัทธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและรางวีระบายน้ำ บริเวณถนนศิริราษฎร์ศรัทธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 891,000.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                 - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                 - ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                 - ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

                 - ผู้สนใจต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 11 กันยายน 2561