เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************************************

                     ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                     ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีแม็พ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 57,940.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง