เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***********************************************

                          ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นั้น

                           ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิจการร่วมค้า 2จี จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200,000.00 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง