เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*************************************************

                     ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอมรชัย พลอยประเสริฐ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,571.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)