เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

******************************************

               ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กศ4/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 นั้น

                ปรับปรุงหลังคา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 620,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง