เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าตลาดบางฆ้องพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าตลาดบางฆ้องพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*****************************************************

                   ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าตลาดบางฆ้องพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 นั้น

                   ปรับปรุงทางเดินเท้าตลาดบางฆ้องพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จีแอล เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,518,523.18 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง