เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างวางระบบพร้อมติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 50 จุด ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างวางระบบพร้อมติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 50 จุด ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*************************************************

                ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างวางระบบพร้อมติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 50 จุด ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น

                จ้างวางระบบพร้อมติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 50 จุด ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอ๊ควานซ์อิเล็กทรอนิกส์ ซีเคียว จำกัด และ บริษัท 9ออดิโอ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,975,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง