เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*****************************************************

                 ตามที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สเตท แลนด์สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,108,656.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง