เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4