โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการทั้ง 4 โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ