เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

                  ด้วยเทศบาลนครสมุทราปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาสมัครใจ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้วนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ของเทศบาลนครสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
  4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวมกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น สามารถยื่นใบสมัครได้โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว       จำนวน  2  รูป
  3. กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยิมในใบสมัครด้วย

รับสมัครในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 1  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 – 382-6140 – 53 ต่อ 126