เรื่อง บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักเที่ยง
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักเที่ยง

*****************************************

             ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย บุคคลธรรมดา,บริษัท,ห้างหุ่นส่วน,รัฐวิสาหกิจ,ธนาคาร และบุคคลธรรมดา ตามหมวดอักษร บ ป ว พร้อมให้บริการในช่วงพักเที่ยง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 - 3826140 - 53 ต่อ 153