เรื่อง กำหนดเวลาให้มีการทิ้งขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง กำหนดเวลาให้มีการทิ้งขยะมูลฝอย

*************************************************

        ด้วยเทศบาลนครสมุทรปราการ มีนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยกำหนดให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลาในโซนตลาดและย่านการค้า และจุดตั้งถังบริเวณปากทางเข้าชุมชนหัวน้ำวน ถนนวัดชัยมงคล จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนนำขยะมูลฝอยมากองทิ้งในเวลาที่ห้ามนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสกปรกและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ทิ้งขยะตามจุดและเวลาที่กำหนดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดจุดตั้งถังขยะเป็นเวลามีดังนี้

เวลา 15.00 – 05.00 น. ได้แก่

  1. ถนนนารายณ์ปราบศึก  หน้าโรงพยาบาลเมืองสมุทร
  2. ถนนนารายณ์ปราบศึก  หน้าคลินิกหมอสุทธิ
  3. ถนนนารายณ์ปราบศึก  ข้างธนาคารกรุงเทพ
  4. ถนนปราการ  หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  5. ถนนศรีสมุทร หน้าตลาดราชา
  6. ถนนกายสิทธิ์ หน้าร้านข้าวต้มเจ๊กใจ๊
  7. ถนนอมรเดช บริเวณป้ายรถเมล์ คลองโพงพาง

          เวลา 05.00 - 08.00 น. ได้แก่

  1. บริเวณปากซอยชุมชนหัวน้ำวน ถนน สายลวด

 

ทั้งนี้  ผู้ใดฝ่าฝืน มีอัตราโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (1)