เชิญชวนประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561

เทศบาลนครสมุทรปราการ

 

หลักเกณฑ์การประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  5   – 7    ปี  (เกิดระหว่างปี  พ.ศ.  2554 - 2556)

2. ผู้สมัครต้อง  นุ่งโจงกระเบน  สวมเสื้อคอกระเช้า  ผมเกล้ามวยคล้องด้วยมาลัยมะลิ  ไม่มีเครื่องประดับผม

    บนเวทีประกวด

3. การให้คะแนนดูจาก รูปร่างหน้าตา  การแต่งกาย  บุคลิกภาพ  การสัมภาษณ์  และปฏิภาณไหวพริบ

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  1  ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก / สำเนาสูติบัตรเด็ก /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก(ถ้ามี)/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง  อย่างละ  2  ใบ  (ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ)

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ  ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-3826140-53  ต่อ 120

2. รับสมัครจำนวน  80 คน  ถ้าเต็มก่อนวันที่กำหนดถือเป็นอันยุติการรับสมัคร

3. ผู้สมัครต้องมารายงานตัวแต่งกายพร้อมเข้าประกวดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2 เวลา 15.00 – 17.00 น.

เงินรางวัล รวม 28,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย