เชิญชวนการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์

   หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ  ประจำปี  2561

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ

……………………………................................

 

หลักเกณฑ์การประกวด

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  16  - 25   ปี  (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2545)

2. ผู้สมัครต้องสวมชุดไทยจักรี บนเวทีประกวด

3. การให้คะแนนดูจาก  รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์ และปฏิภาณไหวพริบ

4. ตำแหน่งขวัญใจปากน้ำ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

   ( อย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันสมัคร )

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

 

หลักฐานในการรับสมัคร

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสูติบัตร(ถ้ามี)  อย่างละ 2 ใบ

2.  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 ใบ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนคร สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โทร 02 -3826140-53  ต่อ 120

2. รับสมัครจำนวน  80 คน  ถ้าเต็มก่อนวันที่กำหนดถือเป็นอันยุติการรับสมัคร

3.  ผู้สมัครต้องมารายงานตัวในวัน ที่  22 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ชั้น 2

 เวลา 16.00 – 18.30  น.  แต่งกายพร้อมเข้าประกวด

เงินรางวัล รวม จำนวน 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย