เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์     (e-bidding)

*****************************************************

          ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นั้น

           หนังสือพิมพ์ (55.10.15.04) จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แจสมิน มีเดีย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,490,000.00 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง