เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูล ภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000) โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูล

ภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000) โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ประจำปี 2562

ด้วย                   ด้วย สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000) โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ประจำปี 2562 เพื่อมาปฏิบัติงานภายในสำนักการคลัง โดยระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 14 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท จำนวน 5 อัตรา

                 ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าจ้างสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ สำนักการคลังเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ