เรื่อง แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหมอกควัน
         นาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง หลังจากที่พบว่าในระยะนี้ กทม. และปริมณฑลมีประมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในอากาศ ซึ่งจังหวัดสมุทรปรการได้รับการแนะนำจากกรมควบคุมโรค ให้ยึดหลัก 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ

  1. หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตังครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคหอบ หืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด
  2. ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน
  3. ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดหมาดป้องกันฝุ่น
  4. เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน
  5. ลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิด