เรื่อง ขอจัดส่งรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1)