เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า