เรื่อง ขอจัดส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***********************************************************

          ตามประกาศ เทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 นั้น 

         จ้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินครีซ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,279.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง