เรื่อง จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ รวมจำนวน 6 แห่ง