เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลาง)

***************************************

                             ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 

                             สมัครเข้าเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้

                             1. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เกิดในปี พ.ศ. 2558 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558

                             2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เกิดในปี พ.ศ. 2557 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

                             3. นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เกิดในปี พ.ศ. 2556 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556

                             4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดในปี พ.ศ. 2555 วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555

                             ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เบอร์โทรศัพท์ 02-1737755 ในวันและเวลาราชการ