เรื่อง การรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)