เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประมูลให้เช่าติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า