เรือง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการรวม จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ รวมจำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

********************************************

                      เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนมนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ รวมจำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,699,610.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาท)

                      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึว 16.30 น.

                      ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140 -53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

                      ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 มีนาคม 2562