เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ

มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงว่า

บ้านหนังสือชุมชนสายลวด ซ.5 (เฉลิมชัย) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บ้านหนังสือชุมชนแห่งนี้ได้เป็นแหล่งความรู้ ดีเด่น ที่ให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษาและสังคมชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ 

จึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงการพัฒนาในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงของชุมชนได้เป็นอย่างดี