เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

*********************************************

                                       มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลครูดีเด่น 2 ท่าน  ได้แก่ นางสาวณัฐจิกานต์ มาลาสิงห์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) และ นางวรณัน ปรีเปรม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เพื่อให้เป็นการยกย่องบุคคลที่ประพฤติปฎิบัติให้เป็นที่ประจักษ์