เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ (โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลสและโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนอนุบาลมาตรฐาน(มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ (โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลสและโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนอนุบาลมาตรฐาน(มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ (โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลสและโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนอนุบาลมาตรฐาน(มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,026,076.50 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.samutprakancity.go.th ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562