เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1-5 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
              ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
              ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ
              ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562