เรื่อง ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก,ถนนวัดชัยมงคล