เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ