เรื่อง ต้นดาวเรือง ขนาดถุงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ต้น

ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ