เรื่อง มาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

***************************************

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หรือ สื่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หากผู้ใดพบเห็น สามารถแจ้งมายังเทศบาลนครสมุทรปราการได้ที่  www.samutprakancity@gmail.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3826140 - 53 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ