เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงอาหารพื้นที่รอบอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)