เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แหล่งของดี และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แหล่งของดี และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                              เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แหล่งของดี และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,880,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

                             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไวต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562


ข่าวสารเทศบาลนครสมุทรปราการ