เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดสำหรับขึ้น-ลงเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดสำหรับขึ้น-ลงเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

************************************************

                            เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดสำหรับขึ้น-ลงเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณตั้งไว้ 4,279,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,315,981.87 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 

                            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

                            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                            ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

                            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดละขอบเขตงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562