เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่รอบอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่รอบอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**************************************************

                              เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารพื้นที่รอบอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,919,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

                              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                              ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity@go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562