เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อของใช้จำเป็นสำหรับกิจกรรมภายในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 8 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อของใช้จำเป็นสำหรับกิจกรรมภายในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 8 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

************************************************

                             เทศบาลนครสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อของใช้จำเป็นสำหรับจัดกิจกรรมภายในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 8 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,405,140.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

                             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                             ผู้ยื่นสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคราชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity@gmail.com หรือ www.gprocurment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ 

                             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสุมทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakancity@gmail.com และ www.gprocurment.go.th ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562