เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ " ชิม ช้อป ใช้ "