เรื่อง ดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563