เรื่อง ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ช่าง สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 55 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 )
ประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ

เรื่อง  ขอจัดส่งประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ช่าง สำหรับจัดกิจกรรมในชุมชนตำบลปากน้ำ จำนวน 55 รายการ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 )

*****************************************

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.

                  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakancity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6140-53 ต่อ 142 ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางอีเมล์ 3110101@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยเทศบาลนครสมุทรปราการจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไวต์ www.samutprakancity.go.th และ www.gprocurement.go.th ใันวันที่ 6 กันยายน 2562