เรื่อง จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563