เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ในโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562
             หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

            1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  5   – 7    ปี  (เกิดระหว่างปี  พ.ศ.  2555 - 2557)

            2. ผู้สมัครต้อง  นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อคอกระเช้า ผมเกล้ามวยคล้องด้วยมาลัยมะลิ ไม่มีเครื่องประดับผมบนเวทีประกวด

            3. การให้คะแนนดูจาก รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์และปฏิภาณไหวพริบ

            4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

            หลักฐานการรับสมัคร

            1. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  1  ใบ

            2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก / สำเนาสูติบัตรเด็ก /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก(ถ้ามี)/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง  อย่างละ  2  ใบ  (ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ)

            หลักเกณฑ์การรับสมัคร

            1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ  ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-3826140-53  ต่อ 121

            2. รับสมัครจำนวน  80 คน  ถ้าเต็มก่อนวันที่กำหนดถือเป็นอันยุติการรับสมัคร

            เงินรางวัล รวม 28,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย และผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของขวัญที่ระลึก