เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้าประกวดนางนพมาศ ในโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562
          หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ

            1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ  16  - 25   ปี  (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2546)

            2. ผู้สมัครต้องสวมชุดไทยจักรี บนเวทีประกวด

            3. การให้คะแนนดูจาก  รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพ การสัมภาษณ์ และปฏิภาณไหวพริบ

            4. ตำแหน่งขวัญใจปากน้ำ ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ( อย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันสมัคร )

            5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการเรียกร้องใด ๆ

            หลักฐานในการรับสมัคร

            1.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ใบ

            2.  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 ใบ

          หลักเกณฑ์การรับสมัคร

            1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลนครสมุทรปราการในวันและเวลาราชการ โทร 02 -382-6140-53                   ต่อ 121

            2. รับสมัครจำนวน  80 คน  ถ้าเต็มก่อนวันที่กำหนดถือเป็นอันยุติการรับสมัคร

            เงินรางวัล รวม จำนวน 120,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย   และผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของขวัญที่ระลึก